Hướng dẫn cấu hình điện thoại IP phone

1. Cấu hình trên IP Phone Yealink T19

 • Truy câp vào giao diện quản lý IP Phone.
 • Chọn tab “Account”/ menu “Register”, điền các thông số như sau:
  • User Name / Display Name / Register Name: số extension.
  • Password: mật khẩu của extension.
  • Server Host: domain của tenant.
  • Outbound Proxy Server: proxy.oncall.vn.
  • Chọn “Confirm” để lưu cấu hình.
 • Chuyển qua menu “Codec” để tùy chỉnh giá trị như sau:
 • Chọn “Confirm” để lưu cấu hình.
 • Chuyển qua menu “Advanced” để bật tính năng RPort:
 • Chọn “Confirm” để lưu cấu hình.

 2. Cấu hình trên IP Phone Fanvil X1

 • Truy cập vào giao diện quản lý IP Phone.
 • Chọn menu “Line”/ tab “SIP”, ở mục “Basic Settings” điền các thông số như sau:
  • User Name / Display Name / Register Name: số extension.
  • Password: mật khẩu của extension.
  • Server Host: domain của tenant.
  • Outbound Proxy Server: proxy.oncall.vn.
 • Chuyển qua mục “Codecs Settings” để tùy chỉnh giá trị như sau:
 • Chuyển qua mục “Advanced Settings” để bật các tính năng như sau:
 • Chọn “Apply” để lưu cấu hình.

Trên đây là hướng dẫn cấu hình điện thoai IP phone cho tổng đài Oncall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo